Tiwtor/Asesydd Gweinyddu Busnes

Tiwtor/Asesydd Gweinyddu Busnes Swansea, Wales

Gower College Swansea
Full Time Swansea, Wales 26621 - 29297 GBP ANNUAL Today
Job description

Amdanom ni:

Coleg Gwyr Abertawe yw un o golegau mwyaf Cymru ac mae gennym enw da iawn am addysgu a dysgu o ansawdd uchel. Mae gennym chwe champws ledled y ddinas a dros 4,500 o ddysgwyr amser llawn a 10,000 o ddysgwyr rhan-amser. Ar hyn o bryd, mae gennym drosiant o £50 miliwn, sy’n golygu ein bod yn gyflogwr sylweddol yn y rhanbarth. Rydym yn cyflogi tua 1,000 o staff.

Yng Ngholeg Gwyr Abertawe, rydym yn angerddol am fuddsoddi yn ein staff a gofalu am eu lles, er mwyn sicrhau eu bod yn derbyn cefnogaeth yn y gwaith a gartref.

Y rôl:

Rydym yn chwilio am Hyfforddwr Gweinyddu Busnes proffesiynol a phrofiadol i ddarparu hyfforddiant ac asesiadau o ansawdd uchel i ddysgwyr yn y sector Gweinyddu Busnes e.e Prentisiaid Gweinyddu Busnes, Myfyrwyr Lefel 4 ac ati.

 • Amser Llawn (37 awr yr wythos)
 • Parhaol
 • Cyflog - £26,621 - £29,297
 • Llys Jiwbilî, Fforestfach (SA5 4HB)

Cyfrifoldebau Allweddol:

 • Cynllunio, paratoi ac addysgu ar draws amrywiaeth o gyrsiau gan sicrhau bod cynlluniau/cofnodion gwaith ac amserlenni aseiniadau yn briodol i gynnwys y maes llafur a safonau'r corff dyfarnu.
 • Sicrhau bod strategaethau addysgu a dysgu a deunyddiau addysgu yn cael eu cynllunio yn ogystal â bod yn hygyrch i ateb anghenion amrywiol yr holl ddysgwyr, a bod themâu trawsbynciol (megis ADCDF, Ethos Cymreig, Sgiliau Hanfodol, Cyflogadwyedd) yn cael eu gwreiddio a’u hasesu yn effeithiol.
 • Cynllunio a chyflwyno hyd at 12 awr o hyfforddfiant yr wythnos i ddysgwyr, yn ôl yr angen.
 • Asesu a monitro cynnydd dysgwyr, gan gynnwys gosod targedau, cadw cofnodion o waith a chyflawniad.

Amdanoch chi:

 • Cymhwyster Lefel 4 neu’r cyfwerth ewn Gweinyddu Busnes neu Rheoli
 • Profiad a chymhwysedd galwedigaethol i Aseswch Lefel 1- 4 neu gyfwerth.
 • Hanes o weithio ac addysgu o fewn y sector gweinyddu Busnes neu Rheoli.

Buddion:

 • Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol a chyfraniad cyflogwr o 21% ar gyfartaledd (2023)
 • 28 diwrnod o wyliau blynyddol ynghyd, a gwyliau banc, hefyd, mae’r Coleg ar gau am bythefnos dros gyfnod y Nadolig
 • Parcio am ddim
 • Cynllun gweithio Hybrid
 • Disgowntiau ar gostau astudio os ydych yn astudio un o gyrsiau’r Coleg
 • Mynediad i hyfforddwr ffitrwydd staff/maethegydd/dosbarthiadau ymarfer corff
 • Cliciwch y linc i ddarganfod rhagor o fuddion: https://www.gcs.ac.uk/cy/recruitment/benefits-and-wellbeing

Rydym yn croesawu ceisiadau gan unigolion, waeth beth fo’u hoedran, rhyw, ethnigrwydd, anabledd, cyfeiriadedd rhywiol, hunaniaeth rhywedd, cefndir economaidd-gymdeithasol, crefydd a/neu gred. Rydym yn croesawu’n arbennig ceisiadau gan grwpiau nad ydynt wedi’u cynrychioli’n ddigonol o fewn ein sefydliad.

Os hoffech ymgymryd â’r broses ymgeisio trwy gyfrwng y Gymraeg, ewch i’n gwefan Cymraeg. Rydym yn annog unigolion i gyflwyno ceisiadau Cymraeg gan ein bod yn cydnabod pwysigrwydd darparu gwasanaethau Cymraeg a’r angen i ehangu gweithlu dwyieithog.

Mae Coleg Gwyr Abertawe yn ymrwymedig i ddiogelu a hyrwyddo lles pobl ifanc ac rydym yn disgwyl i bob aelod o staff gydymffurfio â’r ymrwymiad hwn. Bydd gofyn i’r ymgeisydd llwyddiannus ymgymryd â gwiriad DBS manylach a chofrestru gyda Chyngor Gweithlu Addysg Cymru.

Rydym yn disgwyl nifer fawr o ymgeiswyr ar gyfer y swydd wag hon. Os derbynnir llawer o geisiadau, efallai y byddwn yn atal unigolion rhag cyflwyno cais cyn y dyddiad penodedig. Awgrymir felly ichi gyflwyno’ch cais yn gynnar.

Fel rheol, bydd penodiadau yn cael eu gwneud ar waelod y raddfa gyflog gyda chynyddrannau blynyddol ar 1 Awst bob blwyddyn (yn amodol ar ddyddiad cychwyn cyn Chwefror 1).

Tiwtor/Asesydd Gweinyddu Busnes
Gower College Swansea

www.gowercollegeswansea.ac.uk
Swansea, United Kingdom
Nick Bennett
$5 to $25 million (USD)
501 to 1000 Employees
College / University
Colleges & Universities
Education
2010
Related Jobs

All Related Listed jobs

Biosafety Research Scientist
UK Health Security Agency Salisbury, England 24091 - 28195 GBP ANNUAL Today

The departments work covers a broad range of projects involving the development and evaluation of interventions into a range of infectious diseases e.g., SARS

Social Media & Digital Marketing Intern
Beigelz Bournemouth, England 6.75 - 9.75 GBP HOURLY Today

Your main role will be within social media and digital marketing. Writing copy for social posts that in line with the brands tone of voice.

Operations Manager
Children, Young People, Education and Skills United Kingdom 60931 - 67874 GBP ANNUAL Today

This is an exciting opportunity for candidates with relevant experience of delivering positive change, creative problem-solving with the ability to translate

SUPERVISOR
Giggling Squid Weybridge, England 21000 - 48000 GBP ANNUAL Today

Competitive salary + service charges. Staff discount for you and your family / friends to enjoy in any of our restaurants.

Support Worker/Supported Living- Blackburn with Darwen
Blue Ribbon Health and Wellbeing United Kingdom 10.85 GBP HOURLY Today

We currently have vacancies for Support Workers at our supported living site in Blackburn with Darwen to enable the individuals we support to access a full